ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) ❀ ❀ ถิ่นวีระชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
  ประวัติสำนักงาน
  บทบาทภารกิจสำนักงาน
  วิสัยทัศน์
  อัตรากำลังบุคลากร
  ทำเนียบเกษตรอำเภอ
  โครงสร้างองค์กร
  คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร
  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
  ปฏิทินงานส่งเสริมการเกษตร
  งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  แผนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการ“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ"
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงให้ข้อมูลแก่ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 2
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดโฉม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯเข้าร่วมต้อนรับและร่วมชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวง
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับ ท้องถิ่นเขต 4 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2560
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่1/2560
อ่านทั้งหมด 


อ่านทั้งหมด 
เอกสาร pdf early
เอกสาร pdf 23
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
อ่านทั้งหมด 

เห็ดนางฟ้าภูฏานอินทรีย์ที่สิงห์บุรี

อ่านทั้งหมด 
จำนวนผู้เยี่ยมชม

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ