ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) ❀ ❀ ถิ่นวีระชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
  ประวัติสำนักงาน
  บทบาทภารกิจสำนักงาน
  วิสัยทัศน์
  อัตรากำลังบุคลากร
  ทำเนียบเกษตรอำเภอ
  โครงสร้างองค์กร
  ทดสอบเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน
  คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร
  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
  ปฏิทินงานส่งเสริมการเกษตร
  งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  แผนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2561
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2561
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริม การปลูกพืชหลากหลาย ร่วมกับนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด 
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมกราคม 2561
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านทั้งหมด 
หน่วยงานภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
   

 

 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ