ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) ❀ ❀ ถิ่นวีระชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
  ประวัติสำนักงาน
  บทบาทภารกิจสำนักงาน
  วิสัยทัศน์
  อัตรากำลังบุคลากร
  ทำเนียบเกษตรอำเภอ
  โครงสร้างองค์กร
  ทดสอบเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน
  คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร
  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
  ปฏิทินงานส่งเสริมการเกษตร
  งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  แผนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรหมู่ 4 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 8/2560
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน (MM) ครั้งที่ 10/2560
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด 
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
อ่านทั้งหมด 

งานแสดงผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

อ่านทั้งหมด 
หน่วยงานภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
   

 

 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ