ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) ❀ ❀ ถิ่นวีระชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
  ประวัติสำนักงาน
  บทบาทภารกิจสำนักงาน
  วิสัยทัศน์
  อัตรากำลังบุคลากร
  ทำเนียบเกษตรอำเภอ
  โครงสร้างองค์กร
  ทดสอบเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน
  คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร
  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
  ปฏิทินงานส่งเสริมการเกษตร
  งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  แผนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมเวทีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ปี 2561
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับเเละปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เข้าร่วมงานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ณ ตลาดเกษตรกรสิงห์บุรี
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม (MM) ครั้งที่ 5/2561
น. ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จัดรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง (อสมท.) จังหวัดสิงห์บุรี F.M. 91.25 MHz เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด 
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมกราคม 2561
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านทั้งหมด 
หน่วยงานภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
   

 

 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ