ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) ❀ ❀ ถิ่นวีระชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
  ประวัติสำนักงาน
  บทบาทภารกิจสำนักงาน
  วิสัยทัศน์
  อัตรากำลังบุคลากร
  ทำเนียบเกษตรอำเภอ
  โครงสร้างองค์กร
  คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร
  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
  ปฏิทินงานส่งเสริมการเกษตร
  งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  แผนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการ“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการ“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ"
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงให้ข้อมูลแก่ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 2
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายบุญเลิศ รอดโฉม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯเข้าร่วมต้อนรับและร่วมชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวง
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับ ท้องถิ่นเขต 4 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2560
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่1/2560
อ่านทั้งหมด 


อ่านทั้งหมด 
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
อ่านทั้งหมด 

เห็ดนางฟ้าภูฏานอินทรีย์ที่สิงห์บุรี

อ่านทั้งหมด 
จำนวนผู้เยี่ยมชม

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ