ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

1. สภาพภูมิศาสตร์ อาณาเขต และที่ตั้ง

อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ภำคกลำงของประเทศ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 140 กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดประมำณ 3.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 112.379 ตำรำงกิโลเมตร (พื้นที่นอกเขตเทศบำล 104.569 ตำรำงกิโลเมตร พื้นที่ในเขตเทศบำล 7.81 ตำรำงกิโลเมตร) มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่ำน 2 สำย ได้แก่ แม่น้ำเจ้ำพระยา และแม่น้ำลพบุรี มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้

1. ทิศเหนือ ติดกับ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2. ทิศใต้ ติดกับ อำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี

3. ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอท่ำวุ้ง และอำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี

4. ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบำงระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรดิน และน้ำเป็นอย่ำงมำก เป็นผลให้สำมำรถทำกำรเกษตรในลักษณะก้ำวหน้ำได้ ลักษณะภูมิอำกำศโดยทั่วไปคล้ำยกับจังหวัดอื่นในภำคกลำง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธุ์ – เดือนพฤษภำคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยำยน และฤดูหนำว ตั้งแต่เดือนตุลำคม – เดือนมกราคม

ข้อมูลทางการปกครอง

อำเภอเมืองสิงห์บุรี แบ่งกำรปกครอบออกเป็น 8 ตำบล ได้แก่

1. ตำบลม่วงหมู่ จำนวน 5 หมู่บ้ำน

2. ตำบลจักรสีห์ จำนวน 7 หมู่บ้ำน

3. ตำบลบำงมัญ จำนวน 7 หมู่บ้ำน

4. ตำบลบำงกระบือ จำนวน 8 หมู่บ้ำน

5. ตำบลโพกรวม จำนวน 7 หมู่บ้ำน

6. ตำบลต้นโพธิ์ จำนวน 11 หมู่บ้ำน

7. ตำบลหัวไผ่ จำนวน 13 หมู่บ้ำน

8. ตำบลบำงพุทรำ (เป็นเขตเทศบำลทั้งหมด)

เป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 7 แห่ง จำนวน 58 หมู่บ้ำน

จำนวนประชากร

อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น 35,694 คน แยกเป็น ชำย 16,945 คน เป็นหญิง 18,749 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,822 ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกรโดยแยกเป็นรำยตำบล ดังนี้

1. ตำบลม่วงหมู่ มีจำนวน 6,067 คน ชำย 2,848 คน หญิง 3,191 คน

ครัวเรือนเกษตรกร 975 ครัวเรือน

2. ตำบลจักรสีห์ มีจำนวน 3,656 คน ชำย 1,706 คน หญิง 1,950 คน

ครัวเรือนเกษตรกร 383 ครัวเรือน

3. ตำบลบำงมัญ มีจำนวน 3,524 คน ชำย 1,639 คน หญิง 1,885 คน

ครัวเรือนเกษตรกร 430 ครัวเรือน

4. ตำบลบำงกระบือ มีจำนวน 6,443 คน ชำย 3,058 คน หญิง 3,353 คน

ครัวเรือนเกษตรกร 516 ครัวเรือน

5. ตำบลโพกรวม มีจำนวน 3,653 คน ชำย 1,734 คน หญิง 1,919 คน

ครัวเรือนเกษตรกร 502 ครัวเรือน

6. ตำบลต้นโพธิ์ มีจำนวน 7,229 คน ชำย 3,471 คน หญิง 3,758 คน

ครัวเรือนเกษตรกร 333 ครัวเรือน

7. ตำบลหัวไผ่ มีจำนวน 5,182 คน ชำย 2,489 คน หญิง 2,693 คน

ครัวเรือนเกษตรกร 683 ครัวเรือน

รวม จานวน 35,694 คน ชาย 16,945 คน หญิง 18,749 คน

ครัวเรือนเกษตรกร 3,822 ครัวเรือน

โครงสร้างพื้นฐาน

การรคมนาคมในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี ส่วนใหญ่เป็นกำรคมนาคมทางรถยนต์ ไม่มีการคมนคมทางรถไฟ และทางอากาศ ส่วนการคมนคมทำงน้ำมีปริมาณน้อย ส่วนใหญ่เป็นกำรขนส่วนผลผลิตทางการเกษตร สำหรับเส้นทางต่าง ๆ ที่ใช้ในกำรเดินทำงติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง มีดังนี้

1. ทำงหลงงสาย 32 กรุเทพฯ – นครสวรรค์

2. ทำงหลวงสาย 309 สิงห์บุรี – อ่างทอง และสิงห์บุรี – ชัยนำท

3. ทำงหลวงสาย 311 สิงห์บุรี – ลพบุรี

4. ทำงหลวงสาย 3032 สิงห์บุรี – สุพรรณบุรี

5. ทำงหลวงสาย 3030 สิงห์บุรี – อำเภอบำงระจัน

 พื้นที่ถือครอง และพื้นที่การเกษตร

ตาบล พื้นที่ถือครองทั้งหมด (ไร่) พื้นที่การเกษตร (ไร่)
ม่วงหมู่ 7,250 4,492
จักรสีห์ 6,845 6,039
บำงมัญ 10,983 9,267
บำงกระบือ 10,975 8,879
โพกรวม 8,775 7,079
ต้นโพธิ์ 10,820 7,471
หัวไผ่ 10,819 9,330
บำงพุทรำ 3,770 96
รวม 70,237 52,653