ภารกิจรับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้บริการส่งเสริมอาชีพ การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย