อัตรากำลัง

ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี
นางสาวสมทรง จิตต์จำนง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกนกพร พงษ์พานิช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายนครินทร์ ศุภพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนวรรณ หงษ์อ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเกษวิจิตร เดชโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายยงยุทธ นุตระ
นักการภารโรง