ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม

ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนแทนเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี
  1. กำกับ ควบคุม ดูแลติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  2. วิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการฝึกอบรมของเกษตรกร
  3. กำหนดรายละเอียดการอบรมและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. วางแผนการอบรมและจัดส่งแผนให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับศูนย์บริการและถ่านทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  6. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งข้อมูลการพยากรณ์และเตือนภัย
  7. รายงานผลการดำเนินงาน
  8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเกษตรจังหวัด/นายอำเภอ