นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์

นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 1. รับผิดชอบตำบลหัวไผ่  และตำบลบางกระบือ
 2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวไผ่และตำบลบางกระบือ
 3. งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  การพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช
 4. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม(GAP)
 5. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
 6. งานพืชไร่นา  พืชสวน  ไม้ดอกไม้ประดับ
 7. โครงการทฤษฎีใหม่และไร่นาสวนผสม
 8. งานพืชผัก  สมุนไพร
 9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 10. งานดินและปุ๋ย และงานที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ