นางสาวกนกพร พงษ์พานิช

นางสาวกนกพร พงษ์พานิชย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  1. รับผิดชอบตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางพุทรา
  2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นโพธิ์
  3. งานสถาบันเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า  กลุ่มธรรมชาติ และกลุ่มอื่น ๆ
  4. งานประกวดแข่งขันกลุ่มต่างๆ ของสถาบันเกษตรกรและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
  5. งานวิสาหกิจชุมชน 
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ