นายนครินทร์ ศุภพงษ์

นายนครินทร์ ศุภพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 1. รับผิดชอบตำบลโพกรวม ตำบลจักรสีห์
 2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพกรวม และตำบลจักรสีห์
 3. งานข้อมูลการเกษตร (รอ. , รต.) ข้อมูลการปลูกข้าวและการปลูกพืชฤดูแล้ง
 4. การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 5. การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 6. งานด้านการประชาสัมพันธ์
 7. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการชุมชนเรียกร้องประชาชน
 8. งานนโยบายขอลรัฐบาลเกี่ยวกับด้านข้าวและโครงการเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัด อำเภอ และงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ
 9. งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 10. งานยุทธศาสตร์จังหวัด
 11. การจัดเก็บข้อมูลมวลรวมจังหวัด (GPP)
 12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย