นางสาวกาญจนวรรณ หงษ์อ่อน

นางสาวกาญจนวรรณ หงษ์อ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
 1. งานจากฝ่ายบริหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
 2. งานติดต่อประสานงาน บริการและต้อนรับผู้มาติดต่อ
 3. งานควบคุมงบประมาณ การเบิกจ่ายและยิมเงินทดรองราชการ
 4. งานจัดทำวาระและบันทึกรายงานการประชุม
 5. งานจัดทำสั่งเวรยามสถานที่ราชการ
 6. งานงบเดือนวันทำการ วันลา ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
 7. งานรับ ส่ง เวียนหนังสือราชการ
 8. งานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
 9. งานเจ้าหน้าที่ และการรายงานพัสดุ
 10. งานประหยัดพลังงาน
 11. งานดูแลความเรียบร้อย
 12. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย