นางสาวเกษวิจิตร เดชโคตร

นางสาว เกษวิจิตร
เดชโคตร
  1. จัดทำบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามภารกิจที่กำหนด
  2. พิมพ์หนังสือราชการ และจดบันทึกรายงานการประชุมต่างๆ
  3. รักษาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
  4. งานประชาสัมพันธ์
  5. บันทึกข้อมูลศูนย์บริการฯ ศ.02
  6. รายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน
  7. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับข้อมูลเกษตรกร
  8. ช่วยงานด้านสารบรรณและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอและงานพิมพ์บันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานเกษตรอำเภอ