ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหัวไผ่

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลจักรสีห์